CZ   |  EN   |  DE  
Přihlásit
Hudba jako pohyb  »  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

§ 1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek  www.hudba-jako-pohyb.cz, prostřednictvím nichž je Uživatelům poskytována možnost přístupu k audio obsahu webové audioknihovny formou streamingu (dále také jen "Služba"), je Bc. Karel Odehnal, IČ: 17063892, se sídlem Dvorská 1497/20, 67801Blansko, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u MěÚ Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko (dále jen "Provozovatel").

1.2. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zajištění možnosti přístupu k Audio obsahu webové audioknihovny Uživatelem formou streamingu. Webová audioknihovna představuje soubor zvukových nahrávek doprovodů ke skladbám a nahrávky vlastní provenience. Součástí Služby je i zajištění přístupu k notovým materiálům formou volného stahování z webových stránek Provozovatele.

1.3. Uživatelem se rozumí osoba, které je Provozovatelem na základě její objednávky zpřístupněn Audio obsah webové knihovny včetně notových materiálů (dále jen "Uživatel").

1.4. Veškerý audiobsah webové audioknihovny včetně dostupných notových materiálů je určen výlučně k online přehrávání v rámci výuky na Základních uměleckých školách působících v České republice, eventuelně je ho možné použít též při konání interních koncertů pořádaných příslušnou Základní uměleckou školou působící v České republice.

§ 2. Uzavření smlouvy a uživatelský účet

2.1. K registraci Uživatele ke Službě webové audioknihovny, na jejímž základě Uživatel získává přístup k Audio obsahu nabízeného Provozovatelem, dochází okamžikem vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.hudba-jako-pohyb.cz . Smlouva a veškeré informace vážící se k jejímu uzavření jsou v českém jazyce.

2.2. Po úspěšné registraci je každému Uživateli vytvořen Uživatelský účet. Uživatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Uživatel je povinen při jakékoliv změně svých údajů tyto aktualizovat tak, aby mohl Provozovatel řádně plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy ve vztahu k Uživateli. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu a při realizaci objednávky jsou Provozovatelem považovány za správné, do doby jejich změny ze strany Uživatele.

2.3. Registrací Uživatel potvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami, a že s těmito souhlasí. Uživatel má právo udělit svůj souhlas s podmínkami shromažďování, zpracování a využití jím zadaných osobních údajů Provozovatelem pro administrativní, statistické a marketingové účely v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

2.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

§ 3. Smlouva o zpřístupnění Audio obsahu

3.1. Prezentace digitálního obsahu na internetových stránkách Provozovatele nemá povahu nabídky na uzavření smlouvy dle §1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "OZ").

3.2. Uzavření smlouvy o zpřístupnění Audio obsahu Služby je realizováno přes stránku www.hudba-jako-pohyb.cz  (dále jen "Smlouva o zpřístupnění Audio obsahu"). Tímto okamžikem již není možné objednávku měnit, jelikož je tato ihned předána k automatickému zpracování.

3.3. Odesláním objednávky Uživatel stvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o zpřístupnění Audio obsahu.

3.4. Před odesláním objednávky na uzavření Smlouvy o zpřístupnění audio obsahu je Uživateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou Uživatelem i Provozovatelem považovány za správné a závazné.

3.5. Smlouva o zpřístupnění Audio obsahu je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy Uživateli potvrzující zaplacení příslušného předplatitelského programu a vyřízení objednávky. Tato e-mailová zpráva je Uživateli zasílána až po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný předplatitelský program k Audio obsahu a obsahuje link ke zpřístupnění příslušného Audio obsahu.

3.6. Uživatel odesláním objednávky jím vybraného předplatitelského programu k Audio obsahu uděluje Provozovateli svůj výslovný souhlas se zpřístupněním tohoto Audio obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že po zpřístupnění jím objednaného předplatitelského programu k Audio obsahu Provozovatelem Uživateli zaniká právo odstoupit od Smlouvy o zpřístupnění Audio obsahu.

3.7. Přehrávání audio obsahu z webové audioknihovny je uživateli zpřístupněno teprve po registraci a uhrazení ceny příslušného předplatitelského programu.

§ 4. Platební podmínky

4.1. Všechny ceny uvedené na internetové stránce www.hudba-jako-pohyb.cz jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky Uživatelem Provozovateli. Ceny předplatitelských programů k Audio obsahu jsou konečné. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.

4.2. Provozovatel neúčtuje Uživateli žádné poplatky v souvislosti s uzavřením smluv při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.). Uživatel hradí pouze takové náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které si sjednal se svým poskytovatelem telekomunikačních služeb.

4.3. Platba za zpřístupnění Audio obsahu je možná pouze bezhotovostní formou, a to buď prostřednictvím platební karty, nebo převodem na účet Provozovatele. Tato platba probíhá bez dalších poplatků ze strany Provozovatele. Po uhrazení platby zašle Provozovatele Uživateli na jeho emailovou adresu fakturu v elektronické podobě, s čímž Uživatel výslovně souhlasí.

§ 5. Předplatitelský program

5.1. Provozovatel umožňuje Uživateli využívat Službu prostřednictvím následujících předplatitelských programů:

  1. Předplatitelský program „UČITEL 1“ za cenu 850,- Kč
  2. Předplatitelský program „UČITEL 1/2“ za cenu 475,- Kč
  3. Předplatitelský program „NADŠENEC“ za cenu 750,- Kč
  4. Kombinovaný předplatitelský program „UČITEL 1 + NADŠENEC“ za cenu 1250,- Kč
  5. Kombinovaný předplatitelský program „UČITEL 1/2 + NADŠENEC“ za cenu 1100,- Kč

5.2. V rámci předplatitelského programu „UČITEL“ si Uživatel volí některou z těchto skupin tohoto předplatitelského programu:

  1. „UČITEL 1“ – Uživatel, který je pedagogem s plným vyučovacím úvazkem 23 hodin, má možnost vytvářet v tomto předplatitelském programu playlisty až pro 23 žáků.
  1. „UČITEL 1/2“ - Uživatel, který je pedagogem s polovičním vyučovacím úvazkem 12 hodin, má možnost vytvářet v tomto předplatitelském programu playlisty až pro 12 žáků.

 

5.3. V rámci předplatitelského programu „NADŠENEC“ získává Uživatel možnost přehrávání nahrávek z oddílu „NADŠENEC“.

5.4. V rámci kombinovaných předplatitelských programů „UČITEL + NADŠENEC“ získává Uživatel možnost přehrávat audio soubory z obou oddílů webové audioknihovny a v případě potřeby může žákům do playlistů přidávat taktéž sklady z oddílu „NADŠENEC“.

§ 6. Stahování a mediální soubory

6.1. Uživatel se vzdává svého práva vrátit nebo požádat o navrácení souborů ke stažení jakéhokoli typu, souborů pdf, zvukových souborů, jakmile mu bude Provozovatelem umožněno jejich stažení na základě platby.

6.2. Veškeré dokumenty, soubory nebo média ke stažení zpřístupněné na této webové stránce jsou uživatelům poskytovány na jejich vlastní riziko. Přestože byla přijata veškerá opatření, aby bylo zajištěno, že jsou k dispozici pouze originální soubory ke stažení, uživatelům se doporučuje ověřit jejich pravost pomocí antivirového softwaru třetích stran nebo podobných aplikací. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za stahování třetích stran a stahování poskytované externími webovými stránkami třetích stran a doporučujeme uživatelům ověřit jejich pravost pomocí antivirového softwaru třetích stran nebo podobných aplikací.

6.3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že stažitelné soubory může využívat pouze a výhradně za účelem výuky hry na hudební nástroj a s jejich zakoupení obdrží nepřenostilenou výhraní licenci pro jejich užití. Uživatel bere na vědomí, že nahrávky jsou zpřístupněny pod licencí OSA a že nakládání s nimi musí respektovat autorský zákon. Provozovatel se zříká jakékoliv odpovědnosti za neautorizované užívání nahrávek Uživatelem mimo rozsah licence, které by mohlo být v rozporu s autorským zákonem.

6.4. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit a modifikovat obsah audioknihovny, upravovat audio a pdf. soubory a rozšiřovat nebo měnit obsah jednotlivých stažitelných titulů.

§ 7. Odpovědnost Provozovatele

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně znepřístupnit Službu webové audioknihovny, jakož i veškeré plnění poskytované prostřednictvím internetové stránky www.hudba-jako-pohyb.cz, z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru, a to bez předchozího upozornění Uživatele.

7.2. Provozovatel není odpovědný za škodu a jinou újmu, které Uživatel nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb a plnění uvedených v odstavci výše.

7.3. Provozovatel neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služeb, pokud jsou způsobeny třetími stranami (zejména poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny). To platí i pro škody způsobené počítačovými viry a dalšími okolnostmi softwarového původu.

7.4. Provozovatel není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména Uživatele a hesla a za jejich použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody a jiné újmy tímto použitím způsobené.

§ 8. Ochrana autorských práv

8.1. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněný Audio obsah webové audioknihovny je chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "AZ").

8.2. Uživatel se zavazuje užít zpřístupněný Audio obsah webové audioknihovny a dostupné notové materiály pouze pro potřebu výuky hry na hudební nástroj, a to v souladu s bodem 1. odst. 1.4 těchto Obchodních podmínek a zejména se zavazuje tento dále nezpřístupňovat třetím osobám a tento neužívat dalšími způsoby porušujícími právní předpisy či autorská práva třetích osob. Uživatel se zavazuje, že nebude používat žádné technologie třetích stran ani technologie vlastní za účelem stahování a/nebo nahrávání a ukládání Audio obsahu zpřístupněného Provozovatelem. Zejména se Uživatel zavazuje zpřístupněný Audio obsah a dostupné notové materiály dále nenabízet, nedistribuovat, ani jinak komerčně využívat a tyto veřejně publikovat či rozmnožovat.

8.3. Uživatel je povinen dbát na to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměly přístup k dílům tak, že by díla mohly reprodukovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv. Po obdržení informace o takové situaci může Provozovatel okamžitě ukončit poskytování svého plnění ve vztahu k takovému Uživateli.

8.4. Provozovatel sděluje, že veškerý jím zpřístupňovaný Audio obsah obsahuje bezpečnostní systém proti jeho nedovolenému použití. Uživatel nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví Audio obsahu a nesmí obcházet, modifikovat, porušovat či odstraňovat technická ochranná opatření Audio obsahu.

8.5. Použití jakéhokoli bezpečnostního softwaru zabezpečujícího zpřístupněný Audio obsah webové audioknihovny má za účel pouze a výhradně ochranu práv Provozovatele a v žádném případě není určen ke sběru dalších informací o Uživatelích.

§ 9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"). Provozovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

§ 10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech smluv uzavřených mezi Uživatelem a Provozovatelem, jež budou realizované prostřednictvím tohoto internetového portálu.

10.2. Uživatel odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi Obchodními podmínkami s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Uživatel dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem Smlouvu o zprostředkování Audio obsahu s Provozovatelem uzavřít.

10.3. Provozovatel uvádí, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro řešení sporů mezi Uživatelem a Provozovatelem on-line je možné využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.4. Provozovatel dále uvádí, že Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2024